Obchodné podmienky

 

Vymedzenie pojmov
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho:
RESIN, s.r.o., Študentská 5,040 01 Košice, IČO 47531223, DIČ 2023941788 (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.sperkyfanfan.sk  a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len "kúpna zmluva").
"Kupujúcim" sa rozumie osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom e-shopu www.sperkyfanfan.sk a odošle elektronickú objednávku.
"Objednávkou" sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a zaplatenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za tovar zaplatí. Objednávku je možné zrušiť kedykoľvek, počas jednotlivých krokov vypĺňania. Za konečnú sa považuje len odoslaná, potvrdená objednávka. V prípade, že sa Vami objednaný tovar minie ešte pred kompletizovaním Vašej objednávky, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať e-mailom za účelom dohovoru o ďalšom postupe.
"Tovarom" sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke www.sperkyfanfan.sk
Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 
Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.sperkyfanfan.sk sú návrhom kúpnej zmluvy a sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 
Dodacie podmienky
Po prijatí objednávky plynie 24 hodinová lehota pre prípad storna objednávky. Po uplynutí tejto doby je objednávka záväzná pre predávajúceho i kupujúceho.
V prípade, že je tovar skladom, je expedovaný do 10 pracovných dní od prijatia objednávky.  Ak tovar nie je na sklade alebo je tovar na špecifickú objednávku zákazníka je dodacia lehota od 2 do 3 týždňov.

PLATBA ZA TOVAR A POŠTOVNÉ
Platbu za tovar môžete uskutočniť:
 
- dobierkou - zaplatíte pri preberaní zásielky: poštovné 3,50€
- prevodom na účet - za tovar zaplatíte vopred prevodom na bankový účet: poštovné 2,00€
- osobný odber - za tovar zaplatíte vopred prevodom na bankový účet: poštovné 0€
 
V prípade platby prevodom na účet, platí číslo účtu:
Číslo účtu: 2942013648/1100
IBAN: SK84 1100 0000 0029 4201 3648
BIC: TATR SK BX
Variabilný symbol: číslo objednávky
 
Tovar bude expedovaný až po pripísaní úhrady na účet. Všetky údaje potrebné k úhrade, vám budú doručené e-mailom po odoslaní objednávky. Úhradu je potrebné uskutočniť do 10-tich pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka automaticky stornovaná.
Na adrese prevádzkovateľa sa nenachádza kamenný obchod, takže pri zvolení možnosti osobného odberu bude kupujúci kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky, aby sa upresnil čas a miesto odovzdania tovaru. Osobný odber je možný len v Košiciach.
 
Pri objednávke, ktorej hodnota tovaru presiahne € 50, poštovné neplatíte.
 
Nie sme platcami DPH, preto všetky ceny tovarov v našom internetovom obchode sú konečné.
 
UPOZORNENIE:
Fotografie výrobkov sú ilustračné, nakoľko sa jedná o ručne vyrábané výrobky a každý z nich je originál, môžu sa výrobky od fotografie mierne odlišovať. Jemná odlišnosť farebných odtieňov môže byť spôsobená i nastavením Vášho monitora.
 
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bol uvedený v objednávke
- na základe objednávky dodať tovar v dohodnutej cene
- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
- tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky
- na prípadné meškanie objednávky, bude zákazník samozrejme vopred upovedomený

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou
- za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa alebo autora diela) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
- za škody a komplikácie spôsobené neodbornou manipuláciou a zásahmi, nesprávne vyplneným objednávkovým alebo registračným formulárom

 Kupujúci sa zaväzuje:
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu
- pri neprevzatí tovaru v odbernej lehote 18 dní (stanovené Slovenskou poštou a.s.) zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho)
 
Zrušenie objednávky
 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať prostredníctvom:
- e-mailu: info@sperkyfanfan.sk
- telefonicky: +421 948 689 987
 
Vrátenie tovaru
K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť  nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na vlastné náklady na poštovú adresu:
 
RESIN, s.r.o.
Študentská 5
040 01 Košice
 
Tovar je potrebné zaslať v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Obal na tovare nesmie byť poškodený a tovar nesmie javiť známky používania. Tovar musí byť kompletný (vrátane všetkých komponentov). Kupujúci tovar zašle v poistenej obálke alebo v poistenom balíku s priloženým originálom dokladu o kúpe. Riziká škody na tovare spôsobené prepravou od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci až do prevzatia tovaru predávajúcim. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci.
Tovar nezasielajte formou dobierky. V prípade zaslania  tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru na ceste k nemu.
Ak kupujúci splní všetky vyššie uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, peniaze za tovar pošle predávajúci prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom prevzatí a skontrolovaní tovaru.
 
Záručné podmienky a záručná doba
Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v zmysle platných právnych predpisov - 24 mesiacov odo dňa predaja.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, s použitím, ktoré je v rozpore so zaslaným návodom na údržbu.
Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

REKLAMÁCIA
Prípadné reklamácie adresujte na info@sperkyfanfan.sk alebo telefonicky na tel.č. : +421 948 689 987. Spolu s reklamovaným tovarom priložte sprievodný list s popisom závady na tovare.
Keďže predmetom predaja sú ručne vyrábané výrobky, nie je možné vždy zaručiť výmenu za totožný tovar, preto o postupe vybavenia reklamácie je potrebná dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim.
Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar bude vymenený za nový, pokiaľ taký istý je skladom, resp. po vzájomnej dohode bude zaslaný iný, náhradný tovar, alebo vrátená suma za reklamovaný tovar.
Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.
UPOZORNENIE!
V prípade zistenia chyby u zakúpeného výrobku je potrebné tento tovar bezodkladne reklamovať v zmysle §599 OZ. Reklamovať však možno len chyby, ktoré spôsobil výrobca, a ktoré neboli zjavné pri nákupe.
Reklamáciu nemožno uznať v prípade:
-  zjavných chýb, ktoré neboli zistené pri nákupe
-  prirodzeného opotrebovania výrobku
-  poškodenia v dôsledku nedodržania riadnej starostlivosti, hlavne v prípade poškodenia vodou, lakom na vlasy a parfumom,
-  mechanického poškodenia, t.j. odretie, poškrabanie, odtrhnutie nite, atď.
- zmeny farby povrchu šperku spôsobené oxidáciou povrchu pri styku s pokožkou
- alergickej reakcie
 
Záverečné ustanovenia
a) Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom v e-shope predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
b) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
c) Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismy.
 
Ochrana osobných údajov
Podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. zákazník odoslaním objednávky, prípadne svojou registráciou v internetovom obchode www.sperkyfanfan.sk  súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho osobe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.